Regulamin sklepu internetowego legum.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowymlegum.pl prowadzony jest przez Tomasza Leśniak, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Tomasz Leśniak – Prywatne Przedsiębiorstwo „LE-GUM” Tomasz Leśniak z siedzibą w Skwierzynie woj. lubuskie (adres siedziby): 66-440 Skwierzyna, ul. Poznańska 5, (adres korespondencyjny): 66-440 Skwierzyna, ul. Poznańska 5, NIP: 596-000-66-71, REGON: 210510394, adres poczty elektronicznej: biuro@legum.pl.
 2. Niniejszy Regulamin nie narusza, nie ogranicza, ani też nie wyłącza praw Usługobiorcy, które przysługują mu na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  W razie niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z innymi przepisami prawa, pierwszeństwo i moc wiążącą mają te przepisy.

§ 2
Definicje regulaminowe

 1. sklep internetowy – Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym legum.pl.
 2. regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.
 3. usługodawca – Tomasza Leśniak, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Tomasz Leśniak – Prywatne Przedsiębiorstwo „LE-GUM” Tomasz Leśniak z siedzibą w Skwierzynie woj. lubuskie (adres siedziby): 66-440 Skwierzyna, ul. Poznańska 5, (adres korespondencyjny): 66-440 Skwierzyna, ul. Poznańska 5, NIP: 596-000-66-71, REGON: 210510394, adres poczty elektronicznej: biuro@legum.pl. Zarządca danymi osobowymi zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 4. usługobiorca – osoba fizyczna lub podmiot prawa korzystający z usług Sklepu internetowego w celu kupna towarów bądź usług na zasadach określonych
  w niniejszym Regulaminie.
 5. umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem legum.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów: a) 95 7 170 898, b) 95 7 376 159, c) 501 952 004.
 6. usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną i telefoniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego, na zasadach określonym w Regulaminie i dostępna pod adresem legum.pl.
 7. formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta Usługobiorcy.
 8. konto – zbiór danych w systemie informatycznym, oznaczony niepowtarzalną nazwą (tzw. loginem), zabezpieczony hasłem (poufny ciąg liter i/lub cyfr umożliwiający dostęp do Konta wyłącznie Usługobiorcy) utworzonym przez Usługobiorcę, w którym gromadzone są niezbędne dane o Usługobiorcy oraz złożonych zamówieniach.
 9. e-mail – adres skrzynki pocztowej wskazanej przez Usługobiorcę w chwili rejestracji Konta (ewentualnie jego modyfikacje) i/lub w chwili złożenia zamówienia.
 10. newsletter – elektroniczna usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca korzystającym automatyczne otrzymywanie kolejnych edycji newslettera (informacje o produktach, nowościach, promocjach dostępnych w Sklepie internetowym).
 11. zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy, na podstawie kupuje on towary bądź usługi oferowane przez Sklep internetowy. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą zawarcia w nim wszystkich informacji umożliwiających jego realizację oraz przekazania w wybranej formie do wiadomości Usługodawcy.
 12. formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia.
 13. towar– rzecz ruchoma lub usługa dostępna w Sklepie internetowym, której dotyczy Umowa sprzedaży.
 14. dzień roboczy – jeden dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. użytkownik –  osoba fizyczna lub podmiot prawa, który korzysta z witryny internetowej legum.pl

§ 3
R
odzaj, warunki i zakres usług elektronicznych

 1. Nieodpłatne prowadzenie Konta Usługobiorcy w Sklepie internetowym. Umowa
  o świadczenie Usług Elektronicznych w omawianym zakresie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia lub telefonicznie. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych w omawianym zakresie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwila złożenia Zamówienia lub zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Nieodpłatne prowadzenia usługi Newsletter. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych w omawianym zakresie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Usługodawca zastrzega minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z posiadanym systemem teleinformatycznym: komputer lub inne urządzenie multimedialne umożliwiające łączenie z siecią Internet; dostęp do poczty elektronicznej E-mail; zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Opera w wersji 7.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej; zalecana rozdzielczość ekranu monitora: 1024×768; aktywna funkcja w wybranej przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, nie zakłócający jego funkcjonowania,
  z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich oraz według ogólne przyjętych norm społecznych.
 6. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za ewentualne skutki niewłaściwie wprowadzonych danych przez Usługobiorcę.

 

§ 4
Warunki i zawierania umowy sprzedaży

 1. Dane takie jak ceny, ogłoszenia, reklamy oraz inne dane o Towarach (opisy, parametry techniczne i użytkowe) podane są na stronach internetowych Sklepu internetowego. Usługodawca zastrzega, iż dane te stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich, zawierają także wszystkie składniki, w tym cło i podatek od towarów i usług VAT. Nie zawierają one natomiast kosztów dostawy i płatności, które wskazywane są każdorazowo
  w trakcie składania Zamówienia przez Usługobiorcę.
 3. Cena Towaru wraz z kosztami dodatkowymi jest wiążąca z chwilą złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia. Nie ulega ona zmianie mimo ewentualnej zmiany cen na stronie internetowej Sklepu internetowego, które mogą wystąpić co do wszystkich bądź wybranych Towarów po złożeniu przez Usługobiorcę zamówienia.
 4. Do zawarcia Umowy niezbędne jest wypełnienie Formularza Zamówienia i następuje przez Usługobiorcę w Sklepie internetowym lub złożenie dyspozycji telefonicznie. Po złożeniu zamówienia Usługobiorca zostaje powiadomiony
  o statusie zamówienia: a) Zamówienie zostało przyjęte, b) Zamówienie zostało odrzucone (podanie przyczyny i ewentualna propozycja zmiany zamówienia.
  Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości o przyjęciu Zamówienia, dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. W dalszej kolejności otrzymuje on powiadomienia o nadaniu przesyłki oraz ewentualnych trudnościach w realizacji Zamówienia lub przy nadaniu przesyłki. Wszelkie powiadomienia w omawianym zakresie realizowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na adres/y wskazany/e przez Usługobiorcę w ramach Konta.
 5. Na potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży Usługodawca wystawia fakturę VAT. Faktura doręczana jest Usługobiorcy wraz z przesyłką lub odrębnie za pośrednictwem poczty lub kuriera.

§ 5
S
posoby płatności

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy następujące sposoby dokonania płatności:
  a) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym; b) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki; c) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy (BZ WBK S.A. numer: 64 1090 1900 0000 0001 0616 3505)
  w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem, iż nadanie przysyłki lub wydanie Towaru uzależnione jest od zaksięgowania płatności na koncie Usługodawcy
 2. W przypadku Usługobiorców pozostających w zwłoce w płatności w związku
  z innymi transakcjami, Usługodawca ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności wyłącznie do opisanego w pkt. 1 lit. a), c) .

§ 6
Termin i sposoby dostawy towaru

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy następujące sposoby dostawy: a) Przesyłka pocztowa; przesyłka pocztowa za pobraniem, b) Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska za pobraniem, c) Odbiór osobisty pod adresem: 66-440 Skwierzyna, ul. Poznańska 5 w Dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 oraz w soboty i inne dni ustawowo wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2. Dostawa Towarów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa poza jej terytorium możliwa jest wyłącznie na podstawie odrębnych uzgodnień między stronami Umowy.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa została zrealizowana
  w możliwe najkrótszym czasie. Od chwili Zawarcia Umowy do chwili nadania przesyłki nie powinno upłynąć więcej niż 3. Dni Robocze. W przypadku wyboru sposobu płatności wskazanej w § 5 pkt. 1 lit. c) i d) Usługodawca zastrzega, iż termin wskazany powyżej liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego prowadzonego przez agenta rozliczeniowego.
 4. W przypadku przesyłki realizowanej za pośrednictwem przewoźnika, w myśl art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego, Usługobiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę
  w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że
  w trakcie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać niezbędnych czynności do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§ 7
Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej określona w niniejszym Regulaminie może ulec rozwiązaniu.
 2. Usługobiorca może umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym oraz bez podawania przyczyn. Wypowiedzenie jest skuteczne poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@legum.pl lub też pisemnie na adres: Tomasz Leśniak – Prywatne Przedsiębiorstwo „LE-GUM” Tomasz Leśniak 66-440 Skwierzyna, ul. Poznańska 5.
 3. Usługodawca może rozwiązać umowę w razie stwierdzenia naruszenia Regulaminu lub innego bezprawnego działania ze strony Usługobiorcy. W tym przypadku rozwiązanie jest skuteczne w terminie 7 dni licząc od dnia wezwania Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń regulaminu lub innych bezprawnych działań.
 4. Umowa może także ulec rozwiązaniu każdym czasie na mocy porozumienia stron.

§ 8
T
ryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Niezbędne jest przy tym, aby Usługobiorca był osobą fizyczną, nabywającą Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą – konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego. Podstawa i zakres wskazanej odpowiedzialności uregulowane są w szczególności
  w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Sklep Internetowy umożliwia Usługobiorcy składanie zawiadomień o niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia właściwego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej:biuro@legum.pl lub w formie pisma na adres: ul. Poznańska 5, 66-440 Skwierzyna.
 3. Gdy jest to niezbędne dla weryfikacji niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, należy go dostarczyć na adres: ul. Poznańska 5, 66-440 Skwierzyna.
 4. Usługodawca odniesie się do żądania Usługobiorcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14. dni. Odpowiedź w tej sprawie kierowana jest na adres zgodny z rejestracją Usługobiorcy lub inny wskazany przez niego sposób.
 5. W przypadku Towarów objętych również gwarancją, Usługodawca zapewnia, iż gwarancja ta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Usługobiorcy
  z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@legum.pl lub w formie pisma na adres:
  Poznańska 5, 66-440 Skwierzyna.
 7. Pożądane jest, aby reklamacja wskazana w pkt. 6. zawierała jak najwięcej informacji, w szczególności okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, rodzaju i czasu wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.
 8. Rozpatrzenie reklamacji opisanej w pkt. 6. nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14. dni. Odpowiedź w tej sprawie przesyłana jest do Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Wymagane jest przy tym złożenie stosownego oświadczenia (formularz dostępny do pobrania na stronie regulaminu) na piśmie
  w terminie 14. dni. Do zachowania wskazanego terminu wystarczające jest przesłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy przesłać na adres: ul. Poznańska 5, 66-440 Skwierzyna.
 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Usługobiorca zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14. dni.
 3. Koszty zwrotnego dostarczenia Towaru obciążają Usługobiorcę, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep Internetowy świadczenia o właściwościach zamówionych przez Usługobiorcę.
 4. Usługodawca zastrzega, iż nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanejmu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi
  w zakres tej działalności.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
  w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone
  w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 4. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 5. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:legum.pl oraz w siedzibie Sklepu. Regulamin może być dostarczany nieodpłatnie Usługobiorcy (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 9. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać pocztą na adres Usługodawcy.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 21.02.2017 r.